Algemene Voorwaarden HR-Worksphere

Artikel 1. Definities

1.1. Opleiding: de door HR-Worksphere verzorgde opleiding/training als maatwerk.
1.2. Consultancy: de door HR-Worksphere verzorgde consultancy en alle daaraan verbonden adviezen.
1.3. Cursist: de deelnemer aan een opleiding/training van HR-Worksphere.
1.4. Opdrachtgever: degene die de factuur van het cursusgeld van de opleiding voldoet.
1.5. Opdracht: de overeenkomst tussen HR-Worksphere en de opdrachtgever.
1.6. Lesmateriaal: al het door HR-Worksphere verstrekte materiaal ten behoeve van de opleiding.
1.7. Cursusgeld: al de door opdrachtgever te betalen gelden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.
2.2. Bedingen en overeenkomsten die van deze voorwaarden afwijken, zijn alleen toepasselijk als HR-Worksphere dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is vastgesteld.
 
Artikel 4. Opleidingen

4.1. HR-Worksphere zal zich naar beste inspannen om de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachten te realiseren.
4.2. HR-Worksphere streeft ernaar de overeengekomen data en/of locatie aan te houden. HR-Worksphere behoudt zich het recht voor om data indeling en/of locatie te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden.
 
Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van ontvangst van de getekende offerte.
5.2. HR-Worksphere behoudt zich het recht voor om opdrachten (bij onvoorziene omstandgheid) te verplaatsen naar een andere datum en/of plaats.

Artikel 6. Facturen en betalingen

6.1. Facturen worden opgemaakt op basis van de getekende overeenkomst.
6.2. Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de opdracht volledig te zijn voldaan.
6.3. In afwijking van de hoofdregel van artikel 6 lid 2 dienen facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
6.4. Indien een factuur van HR-Worksphere niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is de opdrachtgever na verloop van de termijn over het openstaande bedrag een rente verschuldigd.
6.5. Indien een vordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen zijn alle daaraan verbonden kosten, zowel direct als indirect, voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 7. Annuleren

7.1. Opdrachten kunnen tot 2 weken voor de aanvang van de eerste opdrachtdag kosteloos door de opdrachtgever worden geannuleerd, met dien verstande dat kosten gemaakt ter voorbereiding verschuldigd blijven.
7.2. Bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag is het gehele bedrag verschuldigd.
7.3. Een tussentijdse, in overleg tussen partijen tot stand gekomen wijziging van de opdracht zal worden aangemerkt als een nieuwe opdracht en dient derhalve ook vastgelegd te worden in een nieuwe opdracht.
7.4. Annulering c.q. beëindiging dient aangetekend schriftelijk te geschieden.
 
Artikel 8. Geheimhouding

8.1. HR-Worksphere zal haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 9. Auteurs- en eigendomsrecht

9.1. Van het door HR-Worksphere verstrekte materiaal/ teksten blijven alle auteurs en eigendomsrechten aan haar voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtgever of teken bevoegdevrijwaren HR-Worksphere en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van opdrachtgever of cursist of derden welke met de uitvoering van de. diensten of advies direct of indirect samenhangen.
 
Artikel 11. Klachten en geschillen

11.1. In geval van klachten ter zake opleiding, materiaal, locatie of uitvoerende kan opdrachtgever  dat binnen een maand kenbaar maken (schriftelijk t.a.v. Directie HR-Worksphere). Geschillen welke niet in onderling overleg zijn op te lossen kunnen aan de rechter worden voorgelegd.